Overzicht subsidies groene schoolpleinen

Doe nu de school check!

Overzicht subsidies groene schoolpleinen

overzicht subsidies groene schoolpleinen
Datum: 
04-03-2020
Artikeltype: 
Blog
Expertisegebied: 

De afgelopen jaren hebben steeds meer stichtingen, gemeenten, provincies of waterschappen een subsidieregeling in het leven geroepen om (basis)scholen te helpen bij de overstap naar een groener of groenblauw schoolplein.

We zijn begonnen een overzicht te maken van subsidies voor groene schoolpleinen en doen ons best dit zo goed mogelijk up-to-date te houden. Heeft u toevoegingen, op- of aanmerkingen? Geef ze aan ons door via contact@degroeneschool.eu.

 

Landelijke subsidies

Jantje Beton
Een bijdrage van maximaal € 5000,- voor een speelplek (of publiek toegankelijk groen schoolplein!). Meer informatie ›
 

Drenthe

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het waterschap ondersteunt met de subsidieregeling projecten die wateroverlast of hitte tegengaan. Meer informatie ›

Subsidies Gelderland

Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft een subsidie voor groene schoolpleinen voor basis of voortgezet onderwijs. De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal €17.500. Meer informatie › 

Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland heeft subsidie voor inwoners die samen werken aan het klimaatbestendig maken van tuin, huis, straat...of schoolplein. De subsidie is alleen beschikbaar voor een verbetering van de bestaande situatie (dus geen nieuwbouw), er mag nog niet gestart zijn met het project en de aanvraag moet worden ingediend door inwoners van het waterschap. Meer informatie ›

Gemeente Ede
Basisscholen in Ede kunnen bij de gemeente subsidie van maximaal €10.000,- aanvragen voor het ‘vergroenen’ van hun schoolplein. Een basisschool komt in aanmerking voor de subsidie als het groene schoolplein minstens 5 jaar blijft bestaan en de plannen aan voldoende punten voldoen. Meer informatie ›

Gemeente Putten
De Gemeente Putten stelt een maximale subsidie van € 12.500 ter beschikking voor het vergroenen van het schoolplein. Meer informatie ›

Gemeente Zaltbommel
De Gemeente Zaltbommel biedt basisscholen een aanvulling op subsidieregeling Groene schoolpleinen provincie Gelderland, ter hoogte van maximaal €4000,- per school. Meer informatie ›

 

Subsidies Noord-Brabant

Schoolpleinen van de Toekomst
De provincie Brabant, waterschappen, Ministerie van LNV, Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners, hebben geld bij elkaar gelegd om scholen die hun schoolplein willen ‘vergroenen’ subsidie (van maximaal 70% van de kosten) te kunnen geven. Meer informatie ›

 

Subsidies Noord-Holland

Alkmaar
Met de "subsidie groen en dieren" ondersteunt de gemeente Alkmaan scholen bij de realisatie van een groen(blauw) schoolplein. De subsidie voor vergroenen van een schoolplein bedraagt 50% van de totale kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,- per school per jaar. Meer informatie ›

Amsterdam
De Amsterdamse Impuls schoolpleinen (AIS) is een subsidieregeling waarbij eenmalig een subsidie wordt verstrekt om een schoolplein (her) in te richten. De subsidieregeling bestaat uit een 80/20 co-financiering over maximaal € 50.000,-.  Meer informatie ›

Subsidies Overijssel

Subsidie Groene schoolpleinen provincie Overijssel
De provincie Overijssel stelt een subsidioe beschikbaar voor de realisatie van groene schoolpleinen,  met een maximum van €10.000,-. De subsidie geldt voor in Overijssel gevestigde basisscholen of koepelorganisaties die aanvragen voor een in Overijssel gevestigde basisschool. Meer informatie ›

 

Subsidies Utrecht

Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame Ontwikkeling (SIDO)
Dit is een subsidie van Utrecht Natuurlijk voor duurzame initiatieven die aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Meer informatie ›

KIEM-regeling
Een subsidieregeling van Het Prins Bernhard Cultuurfonds voor verenigingen en stichtingen voor bijvoorbeeld het inrichten van een pluktuin, of een educatief project op het gebied van natuur. Meer informatie ›

Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven 
Een subsidie van maximaal € 5000,- voor de realisatie van projecten die het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer vergroten, zoals bijvoorbeeld een waterspeelplaats of een vijver. Meer informatie ›

Subsidie groene daken
De gemeente subsidieert maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 20.000 voor de vergroening van het dak van uw schoolgebouw. Meer informatie ›

Apeldoorn
Met de "Subsidieregeling Gezinsstad - Schoolpleinen"biedt de gemeente Apeldoorn een bijdrage van 80% van de kosten voor ontwerp, aanleg, materialen en/of onderhoud van groene schoolpleinen. De subsidie is opgedeeld in twee delen: het ontwerp en de aanleg met het eventuele onderhoud. Voor het ontwerp krijgt u maximaal €4.000. Voor de aanleg en het onderhoud krijgt u maximaal €70.000. Meer informatie ›

 

Subsidies Zuid Holland

‘Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen’
Het Themafonds is en samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en het Prins Bernard Cultuurfonds. Er is een financiële bijdrage van 1.000 – 15.000, maximaal 50% van de kosten worden vergoed. Meer informatie ›

Hoogheemraadschap van Delfland ‘Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie’
Delfland subsidieert 20 à 25% van de watermaatregelen. Dit noemen we de ‘groenblauwe’ kostenposten. Daaronder vallen posten zoals ontharding en beplanting. De bijdrage is gemaximaliseerd op 15.000 euro. Meer informatie ›

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Het Hoogheemraadschap stelt een ‘Financiële bijdrage voor een groenblauwe omgeving’ beschikbaar aan bewoners en bedrijven voor financiering van initiatieven in het teken van bevordering van duurzaam waterbeheer en/of waterbewustzijn binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap. Meer informatie ›

Waterschap Rivierenland ‘Subsidieregeling Klimaatactief’
Een subsidie voor maatregelen die overlast door water of hitte verminderen. De aanvraag moet minimaal €1000,- aan subsidiabele kosten bedragen. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €15.000. Meer informatie ›

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ‘Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven’
De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in hetwaterschapsgebied. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Meer informatie ›

Gemeente Dordrecht
Gemeente Dordrecht hefet een subsidieregeling in het leven geroepen voor groenblauwe schoolpleinen. De subsidie is opgesplitst in twee regelingen, één voor het ontwerp, de ander voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen. De uitvoeringsregeling is ingegaan op 1 februari 2020, de ontwerpregeling op 1 maart 2020. Meer informatie ›

Fonds Schiedam Vlaardingen
Voor scholen die een groen schoolplein willen realiseren, stelt het Fonds een startdonatie van € 2.000,= beschikbaar voor de planvorming.  Meer informatie ›

Gemeente Schiedam
Vanaf 15 maart kunt u via de stimuleringsregeling een geldbedrag aanvragen voor maatregelen (oplossingen) om teveel of te weinig water te voorkomen of te beperken. Denk aan een sedumdak of waterberging. Meer informatie ›

Gemeente Westland
De Gemeente Westland heeft een subsidieregeling voor de aanleg van een groenblauw schoolplein. (Afhankelijk vanm projectkosten 20-25% met een maximum van €15.000,-) De regeling loopt tot en met 31 december 2020. Er is in totaal een bedrag van 60.000 euro beschikbaar. Meer informatie ›

Goeree-Overflakkee
Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee die hun pleinen willen vergroenen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente stelt € 50.000,- beschikbaar. Meer informatie ›

Gemeente Rotterdam
De gemeente heeft € 400.000 beschikbaar voor de realisatie van groene schoolpleinen. Een school kan maximaal € 80.000 aan subsidie krijgen. Meer informatie ›

De subsidie klimaatadaptatie stelt in totaal 500.000 euro beschikbaar voor het toevoegen van groenoppervlak door beplanting, waterberging en afgekoppeld oppervlak. De subsidie bedraagt 500 euro per toegevoegde kubieke meter waterberging, 10 euro per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak en 5 euro per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak. Een combinatie is hierbij mogelijk. Er kan maximaal 50.000 euro worden toegekend en uitgekeerd per aanvraag. Meer informatie › 

 

 

Wilt u advies of begeleiding bij uw subsidie aanvraag of de realisatie van uw groene schoolplein? Neem contact met ons op via contact@degroeneschool.eu

Lees meer over : 

Maak kennis met onze kennispartners:

 NL Greenlabel- Partner van de groene schoolWageningen University- Partner van De Groene School